UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

 

               Số:  23  /QĐ-THTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Xà Bang , ngày 5 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022

 
  

 

           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

Căn cứ vào chức năng quyền hạn của hiệu trưởng trường TH được qui định tại điều lệ trường tiếu học theo thông tư số 28/2020 / TT- BGD&ĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&Đ;

Căn cứ hướng dẫn số 650/PGDĐT-THKH ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Phòng GDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trong trường học;

Căn cứ Kế hoạch số 02 /KH-TH.TQT ngày 06/09/2021 về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Trần Quốc Tuấn;

       

                                                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường TH Trần Quốc Tuấn  năm học 2021-2022 gồm 11 thành viên. ( có danh sách đính kèm)

Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường TH Trần Quốc Tuấn năm học 2021-2022 có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động đảm bảo đúng qui định về kiểm tra nội bộ của Thanh tra giáo dục và các văn bản hiện hành.

Điều 3: Các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

              Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                     

       - Phòng GD&ĐT (để B/c);

       - Các ông bà có tên tại Điều 1(để thực hiện);

       - Lưu: VT.

 

                                                                                                            Nguyễn Thị Nữ

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết đinh số 23 /QĐ- THTQT ngày 5 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường TH Trần Quốc Tuấn )

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Nguyễn Thị Nữ        

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thúy Hương  

Phó hiệu tr­ưởng

Phó Ban

3

Võ Thị Bích Châu               

Chủ tịch Công đoàn

Phó Ban

4

Trần Thị Ánh Nguyệt   

Tổ trưởng Tổ văn phòng - KT

Thư ký

5

Trần Thị Hoài

Ủy viên chi bộ đảng

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thúy        

Trưởng ban TTND

Thành viên

7

Phạm Trần Bảo Quỳnh  

Tổng phụ trách Đội

Thành viên

8

LƯu Thị Hương Nhài

Tổ trưởng tổ 5

Thành viên

9

Hoàng Thị Ngọc Loan

Tổ trưởng tổ 3

Thành viên

10

Lê Thị Lệ Hà

Tổ trưởng tổ 2

Thành viên

11

Thái Thị Ngọc Điệp .

Tổ trưởng tổ 1

Thành viên

Danh sách ấn định 11 người.

 

 

 

 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                              Nguyễn Thị Nữ