UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

 

               Số: 08 /KH-THTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Xà Bang , ngày 14 tháng 10 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ năm học: 2021-2022

                       

I .CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ :

Căn cứ Kế hoạch số 02 /KH-THTQT ngày 6/9/2021 về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Trần Quốc Tuấn;

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022 như sau:

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động thường xuyên của hiệu trưởng; là một hoạt động tất yếu của quá trình đổi mới quản lý, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu kì quản lý, đảm bảo tạo mối liên hệ ngược xuôi thường xuyên, kịp thời giúp hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường .Kiểm tra nội bộ còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hổ trợ về giúp đỡ các đối tượng kiểm tra  làm việc tốt hơn có hiệu quả hơn .

2. Kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng. Kiểm tra nội bộ trường học nhằm xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong nhà trường, đối chiếu với các qui định hiện hành; phân tích nguyên nhân của các ưu nhược điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, từ đó để điều chỉnh kế hoạch  tư vấn thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giáo .

3. Công tác kiểm tra nội bộ thực hiện theo nguyên tắc: thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục ) vừa là đối tượng kiểm tra (Công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra. ) 

III. NHIỆM VỤ  :

            a/Nhiệm vụ trọng tâm :

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ công tác, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm trong tiến trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục như:

1. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện (tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, bảo đảm cung cấp đủ nước sạch, khu vệ sinh sạch sẽ, thư viện thân thiện, thực hiện tốt nề nếp văn hóa ứng xử trong nhà trường, …);

2. Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định (bao gồm các hoạt động như: công tác tư vấn tâm lý học đường, tiết dạy đọc sách, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, Hát-múa sân trường, …);

3. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, việc dạy thêm học thêm, công tác duy trì sĩ số, phổ cập giáo dục và các biện pháp ngăn ngừa học sinh bỏ học;

4. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhà trường lập đường dây nóng, niêm yết công khai số điện thoại để ghi nhận ý kiến và giải quyết kịp thời các thông tin phản ánh từ học sinh và phụ huynh;

5. Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản liên quan. Tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường.

Nhà trường tập trung kiểm tra để thúc đẩy thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, giáo dục thể chất cho học sinh. Đặc biệt đối với nhiệm vụ thay sách giáo khoa lớp 1.

 Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động kiểm tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Năm học 2021-2022, trên cơ sở căn cứ Chỉ Thị nhiệm vụ năm học 2021-2022 của các cấp và thực tiễn của nhà trường, Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau :    

            b/ Nhiệm vụ cụ thể :

1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ: Gồm HT, PHT, CTCĐ, ban thanh tra ND, tổ trưởng CM, Giáo viên có năng lực(có quyết định kèm theo) để tự kiểm tra, đánh giá theo thông tư số 39 /2013 /TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo V/v hướng dẫn thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản về thanh tra của các cấp chỉ đạo.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

*/ Đồng chí trưởng ban – Nguyễn Thị Nữ - Hiệu trưởng .

+ Chịu trách nhiệm điều hành chung.

+ Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.

+ Kiểm tra đột xuất, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo quy định.

+ Kiểm tra các hoạt động trong nhà trường .

*/ Đồng chí phó ban:  Phó Hiệu trưởng – Nguyễn Thị Thúy Hương.

+ Chịu trách nhiệm về kế hoạch, báo cáo kết quả các kỳ kiểm tra định kỳ, giáo viên dạy giỏi.

+ Lưu bài kiểm tra học kỳ,  niêm  phong  các bài  KT  học kỳ .

+ Lưu hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên của nhà trường qua các năm.

+ Chịu trách nhiệm về công tác bảo mật các kỳ  kiểm tra định kỳ ( các biên bản niêm phong…)

+ Kiểm tra chuyên đề,  kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, theo quy định.

+ Kiểm tra đề kiểm tra  giữa kì , cuối kì … …

+ Kiểm tra vở học bồi dưởng thường xuyên .

+ Kiểm tra hồ sơ kiểm định chất lượng đánh giá ngoài .

*/ Phối hợp với Chủ tịch Công đoàn và ban thanh tra nhân dân:

+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động nhà trường.

+ Kiểm tra kế hoạch, kết quả thu chi các loại quỹ nhà trường

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định của ngành, nhà trường.

 Ban kiểm tra nội bộ kết hợp với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý dứt điểm sau kiểm tra .

*/ Các đồng chí ủy viên là tổ trưởng chuyên môn:

+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc chấm bài KTĐK và công tác liên quan đến các hội thi của tổ.

+ Kiểm tra toàn diện, đột xuất giáo viên theo quy định.

+ Tổ chức, lưu văn bản và báo cáo việc thực hiện các chuyên đề về chuyên môn và  vấn đề kiểm tra nội bộ nhà trường (kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học; hội thảo" Đổi mới kỹ thuật dạy học", KQ sử dụng giáo án điện tử và dạy trực tuyến.

 */ Ban kiểm tra nội bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn và xét duyệt SKKN và kết quả học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên cuối năm.

*/ Yêu cầu: Các nội dung kiểm tra phải có biên bản và đầy đủ thủ tục, nộp về cho trưởng ban chậm nhất là 5 ngày sau khi kiểm tra.

IV.Nội dung kiểm tra :

1. Kiểm tra về đội ngũ giáo viên và nhân viên :

Kiểm tra trình độ đào tạo, tỷ lệ đạt chuẩn, trên chuẩn, tỷ lệ giữa các môn, danh hiệu thi đua, giáo viên giỏi các cấp, trình độ đào tạo các bộ phận trong nhà trường .

2. Kiểm tra về cơ sở vật chất :

Kiểm tra phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng nhằm đảm bảo đầy đủ ánh sáng trong  phòng học .

Kiểm tra bàn ghế đồ dùng dạy học, thiết bị, dụng cụ TDTT, sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh, khu để xe ... kiểm tra các nội dung đủ ,thiếu ,đúng qui cách, chất lượng bảo đảm hiệu quả sử dụng .

Kiểm tra về cảnh quan môi trường:Cổng trường, tường rào cây xanh khuôn viên trường học, cây xanh, vệ sinh học đường, môi trường sư phạm . .

3. Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ giáo dục :

a/ Kế hoạch phát triển giao dục :

Kiểm tra kế hoạch năm học, kiểm tra nội dung chương  trình .

Kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu từng lớp, khối và toàn trường .

Kiểm tra việc thực hiện phổ cập dục tiểu học.

Kiểm tra, qui chế tuyển sinh, học sinh bỏ học, lưu ban, hiệu quả đào tạo của nhà trường

Kiểm tra việc kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội .

Kiểm tra chất lượng giảng dạy của giáo viện, việc đổi mới phương pháp dạy học , việc sử dụng đồ dùng và làm đồ dùng dạy học .

Kiểm tra kết quả học tập của học sinh qua các kì kiểm tra và đánh giá cuối năm. Kiểm tra kết quả học sinh lên lớp lưu ban .

b/ Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh .

Kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục đạo đức trong và ngoài giờ lên lớp .

Kiểm tra các hoạt động đoàn thể và giáo viên chủ nhiệm .

Việc kết hợp giữa nhà trường , gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, huy động nguồn lực xây dựng mội trường giáo dục .

Kiểm tra việc đánh giá xếp loại đạo đức của học .

c/ Quản lý đội ngũ giáo viên nhân viên :

Kiểm tra việc phân công, sử dụng đội ngũ, gíao viên nhân viên hợp lý .

Kiểm tra việc quản lý lao động, trách nhiệm công tác, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước .

Kiểm tra công tác khen thưởng , kĩ luật đối với giáo viên và nhân viên.

d. Kiểm tra việc thực hiện “3 công khai” ( cả hình thức và nội dung thực hiện)

Công khai chất lượng giáo dục

Công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên

Công khai về thu, chi tài chính.

4. Thực hiện qui chế dân chủ :

  Nhà trường phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo đúng kế hoạch.

 Ban thanh tra  nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện cũng như việc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ.

 Ban chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức nắm và hiểu rõ ý nghĩa các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Ban ngành các cấp về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và đưa tin về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị.

Niêm yết tại văn phòng của nhà trường;

Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm;

Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;

Đăng trên trang Web, Email của  nhà trường.

           5. Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng .

             Kiểm tra hồ sơ sổ sách, tài chính, kế hoạch, cơ sở vật chất ....và thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường

6.Kiểm tra hoạt động của phó hiệu trưởng, các tổ nhóm chuyên môn.

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của phó hiệu trưởng , các tổ khối , tổ văn phòng .

7 . Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

a. Trình độ nghiệp vụ sư phạm:

Trình độ nắm yêu cầu của nội dung, chương trình, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh.

Trình độ phương pháp giảng dạy, giáo dục.

b. Việc thực hiện quy chế chuyên môn

Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục đặc biệt chú trọng việc thực hiện CTGDPT 2018 đối với khối 1,2.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy đối với khối 2.

- Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định.

- Kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định.

- Bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định.

- Tự bồi dưỡng và tham gia các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Tuân thủ quy định về dạy thêm học thêm.

. c/ Kiểm tra kết quả giảng dạy : 

- Kết quả giảng dạy của giáo viên qua kết quả học tập của học sinh, so sánh với các thời gian trước.

- Kết quả kiểm tra học sinh.

- Kết quả kiểm tra các lớp giáo viên dạy so với chất lượng chung của toàn trường, so với kết quả học tập của học sinh các năm học trước và mức độ tiến bộ so với lúc giáo viên mới nhận lớp.

* Tỉ lệ kiểm tra phải đạt 50%/năm

8. Kiểm tra lớp học và học sinh .

          - Kiểm tra nề nếp học tập, sinh hoạt, việc thực hiện “5 nội dung trường học thân thiện, học sinh tích cực” từ khối 1 đến khối 5.

9 . Kiểm tra bộ phận thư viên, gồm:

+ Xây dựng kế hoạch năm, tháng phục vụ hoạt động dạy và học các bộ môn có liên quan (cấu trúc; nội dung; chỉ tiêu; các giải pháp thực hiện). Nội dung kế hoạch phải phù hợp với kế hoạch của trường. Kiểm tra việc thiết lập thư viện thân thiện .

+ Việc sắp xếp bố trí kho sách, phòng đọc, thư mục.

+ Việc giới thiệu sách; tổ chức cho mượn, đọc; thống kê số lượng (tỉ lệ), mượn, đọc hàng tháng và cả năm.

+ Việc bảo quản; vệ sinh; thẩm mỹ thư viện.

+ Kết quả hoạt động của thư viên, nâng cao chất lượng thư viện.

           + Kiểm tra việc tổ chức tiết đọc sách trong thư viện.  

*/. Hình thức và chỉ tiêu kiểm tra:

+ Kiểm tra hoạt động tổ; tỉ lệ 100%/năm

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên: tỉ lệ 30%/năm

+ Kiểm tra chuyên đề hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân: tỉ lệ 100%/năm

+ Kiểm tra, tự đánh giá xếp loại đơn vị (các tổ, các bộ phận) một lần/năm.

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên: Mỗi năm giáo viên được kiểm tra, đánh giá xếp loại một lần.

   */   Đối tượng kiểm tra :

         a) Đối với giáo viên:

Trong năm nhà trường tiến hành kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên thuộc về hoạt động chuyên môn giảng dạy như sau:

Thông qua dự giờ để đánh giá thực hiện phương pháp giảng dạy, áp dụng chuyên đề của cấp của tổ đã triển khai.

Kiểm tra nề nếp thực hiện quy chế chuyên môn như: HSSS của giáo viên, thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, Thông tư 22 bổ sung (đối với lớp 3, 5) Thông tư 27 (đối với lớp 1,2),…

b) Đối với tổ chuyên môn và các bộ phận:

- Kiểm tra nắm tình hình công tác tuyển sinh, các nề nếp đầu năm.

- Kiểm tra HSSS của tổ chuyên môn 2 lần/năm.

- Kiểm tra HSSS của giáo viên: 2 lần/năm

- Kiểm tra một số mảng công việc của nhà trường như: Công tác thiết bị, tài chính tài sản.

* Danh sách giáo viên được kiểm tra trong thời gian tới:

1.Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên  

 

TT

Họ và tên giáo viên được kiểm tra

Nhiệm vụ được phân công

Nội dung

kiểm tra

Người phụ trách

Thời gian KT và hoàn thành hồ sơ

1

Trần Thị Hoài

Dạy lớp 4/1

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 12/2021

2

Ngô Thị Thanh Thủy

Tiếng Anh

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 12/2021

3

Mai Ngọc Bình

Dạy lớp 3/2

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 12/2021

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Dạy lớp 2/4

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 01/2022

 

5

 

Nguyễn Thị Khiết

 

Dạy lớp 1/2

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 01/2022

6

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Dạy lớp 5/2

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 03/2022

7

Lê Thị Lệ Hà

 

Dạy lớp 2/1

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 03/2022

8

 

Trần Thị Thanh Nhàn

Dạy lớp 1/3

Kiểm tra hoạt động giáo dục

HT

Tháng 03/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nội dung kiểm tra: Theo thông tư 20; Thông tư số 39/ 2013/ TT-BGD&ĐT ngày 4/12/2013 của Bộ Trưởng BGD&ĐT về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành giáo dục.

- Kiểm tra nề nếp thực hiện quy chế chuyên môn như: HSSS của giáo viên, thực hiện đánh giá theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 22) lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thông tư 27/2020 /TT –BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về đánh giá đối với học sinh lớp 1, lớp 2  năm 2021-2022.

          - Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của các giáo viên.

      v. Phẩm chất  chính trị, đạo đức lối sống:

         - Nhận thức tư tưởng, chính trị

         - Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

         - Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động.

         - Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp; học sinh, nhân dân.

         - Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

       v. Kết quả công tác được giao:

          Trình độ nghiệp vụ chuyên môn

           - Trình độ nắm yêu cầu của chương trình, nội dung giảng dạy, nắm kiến thức, kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh .

           - Trình độ vận dụng khai thác ĐDDH, ứng dụng công nghệ thông tin.

           - Phương Pháp giảng dạy, giáo dục.

     (Dự giờ 2 tiết dạy 1 toán, 1 tiếng Việt hoặc 1 môn khác đối với GVCN, và 2 tiết /2 khối lớp đối với giáo viên bộ môn )

         v.Việc thực hiện qui chế chuyên môn:

  • Việc thực hiện hồ sơ, giáo án , các loại sổ.
  • Thực hiện chương trình ,Thời khoá biểu, nề nếp dạy học
  • Chuẩn bị giờ dạy, Kiểm tra đánh giá học sinh .
  • Tham gia sinh hoạt chuyên môn ( họp chuyên môn, dự giờ, thao giảng)
  • Tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
  • Giảng dạy giáo dục các chương trình lồng ghép….

          Kết quả giảng dạy:

            - Khảo sát lớp (theo chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình), khảo sát đối thoại trực tiếp với học sinh , sản phẩm học tập, vở, dụng cụ học tập, nề nếp…), thu thập thông tin từ GV khác, PHHS…

           - Kiểm tra việc đánh giá các môn học (nhận xét đánh giá học sinh )

            -  So sánh đối chiếu kết quả với đầu năm, mặt bằng của trường...

        v. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác :

            (Đánh giá theo mẫu phiếu riêng) theo 4 loại Tốt, khá, TB, chưa đạt yêu cầu.

            Nếu có vấn đề phát sinh trường sẽ có kế hoạch kiểm tra bất thường.

2. Kiểm tra chuyên môn

TT

Họ và tên giáo viên được kiểm tra

Nhiệm vụ được phân công

Nội dung

kiểm tra

Người phụ trách

Thời gian KT và hoàn thành hồ sơ

1

Trần Thái An

MT

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

 

P.HT

 

Tháng 12/2021

2

Võ Thị Bích Châu

Dạy lớp 4/2

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 12/2021

3

Vũ Văn Công

Dạy lớp 3/2

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 12/2021

4

Nguyễn Văn Cường

BM

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 12/2021

5

Đoàn Danh

Dạy lớp 4/4

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 1/2022

6

Thái Thị Ngọc Điệp

Dạy lớp 1/1

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 1/2022

7

Phan Thục Đoan

ÂN

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 1/2022

8

Lê Thị Mỹ Dung

Dạy lớp 2/3

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

 

P.HT

 

Tháng 2/2022

9

Đỗ Thị Thu Hằng

Dạy lớp 5/2

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 2/2022

10

Lý Nguyên Hoàn

Dạy lớp 5/3

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 3/2022

11

Trần Thị Thảo Huyền

Dạy lớp 1/4

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

 

 

Tháng 3/2022

12

Nguyễn Thị Lan

TA

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

Tháng 3/2022

13

Cao Trần Kim Liên

Dạy lớp 4/3

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

Tháng 3/2022

14

Hoàng Thị Ngọc Loan

Dạy lớp 3/1

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

Tháng 3/2022

15

Lưu Thị Hương Nhài

Dạy lớp 5/1

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

Tháng 4/2022

16

Nguyễn Quang Thảo

TD

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

Tháng 4/2022

17

Mai Phương Bích Thảo

Dạy lớp 5/4

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

Tháng 4/2022

18

Nguyễn Thị Thúy

Dạy lớp 2/2

Đánh giá HS -giáo án. Dự 1 tiết

P.HT

Tháng 4/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/ Nội dung kiểm tra :

 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Dự đánh giá xếp loại một tiết dạy.

7. Kiểm tra nền nếp lớp học và  học sinh, gồm:

 */ Kiểm tra việc thực hiện :

+ Nội quy nhà trường, nội quy lớp học - Cấu trúc nội quy đủ 3 phần: những điều không nên làm, những điều phải tích cực làm, điều khoản thi hành nội quy.

            + Văn bản hướng dẫn việc thực hiện nội quy trường, nội quy lớp học (mang tính chất giải thích những điểu khoản trong nội quy để học sinh hiểu, thực hiện).

            + Văn bản quy định về thi đua khen thưởng học sinh thực hiện tốt nội quy trường, nội quy lớp học;

            + Văn bản hướng dẫn xử lý học sinh không thực hiện nội quy trường, nội quy lớp học.

            + Văn bản quy định quy trình làm việc của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) thu thập và xử lý thông tin về tình hình lớp chủ nhiệm trong tuần. Cụ thể :

- Thu thập thông tin qua báo cáo định kỳ hàng ngày của cán bộ lớp, bằng biểu mẫu văn bản, bằng các phương tiện thông tin mà GVCN quy định.

- Từ kết quả thông tin thu được, GVCN có quyết định bằng nhiều hình thức: trực tiếp xử lý hay ủy quyền cho lớp trưởng xử lý tạm thời, GVCN sẽ xử lý tiếp theo khi có mặt tại trường.

+ Văn bản quy định quy trình tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.

+ Văn bản quy định quy trình tiết sinh hoạt dưới cờ toàn trường đầu tuần.

-. Kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành của tổ trưởng tác động các GVCN làm tốt nhiệm vụ.

-. Kiểm tra hoạt động của các giáo viên Chủ nhiệm về nền nếp học tập, rèn luyện của học sinh của lớp phụ trách.

+ Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn lớp chủ nhiệm thực hiện nghiêm các văn bản của nhà trường quy định về nền nếp học tập, rèn luyện của học sinh. Chủ yếu là việc thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp; thực hiện trường học thân thiện, học sinh tích cực.

+ Thực hiện trách nhiệm của GVCN theo điều lệ nhà trường; trách nhiệm của GVCN trong thực hiện sổ gọi tên ghi điểm, học bạ.

+ Sổ chủ nhiệm lớp và hồ sơ khác về công tác chủ nhiệm.

+ Kết quả chủ nhiệm, so sánh với thời gian trước.

             +. Kiểm tra hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong việc phối hợp giáo dục đạo đức, hạnh kiểm học sinh .

+ Kế hoạch năm, tháng (cấu trúc; nội dung ; chỉ tiêu;các giải pháp thực hiện ). Nội dung kế hoạch phải phù hợp với kế hoạch của trường. Nội dung kế hoạch có lồng ghép việc xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

+ Tổ chức thực hiện các phong trào theo kế hoạch năm, tháng.

+ Kết quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội

           + Kiểm tra hoạt động của nhân viên bảo vệ, trực giám sát hành vi đạo đức, hạnh kiểm học sinh.

+ Phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm nội quy của học sinh khi vào cổng và bên ngoài lớp học.

+ Báo cáo và đề xuất GVCN hoặc BGH xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nội quy nhà trường của từng học sinh sai phạm.

   IV.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM TRA .

  a, Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo :

 

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Ghi Chú

   1

Nguyễn Thị Nữ

Hiệu trưởng

Bí thư Chi Bộ

2

Nguyễn Thị Thúy Hương

Phó hiệu trưởng

PBT

3

Võ Thị Bích Châu

 Giáo viên

 CTCĐ

4

Thái Thị Ngọc Điệp

 Giáo viên

Tổ trưởng tổ 1

5.

Lê Thị Lệ Hà

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 2

6

Hoàng Thị Ngọc Loan

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 3

7

Trần Thị Hoài

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 4

8

Lưu Thị Hương Nhài

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 5

 

           b,Kiểm tra tài chính, tài sản :

 

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Ghi Chú

   1

Nguyễn Thị Nữ

Hiệu trưởng

Bí thư Chi Bộ

2

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên

Trưởng ban TTND

3

Võ Thị Bích Châu

Giáo viên

CTCĐ

4

Trần Thị Ánh Nguyệt

KT- Văn thư

Tổ trưởng tổ VP

5.

Trần Như Bảng

Bảo vệ

Tổ phó tổ văn phòng

 

 c ,Kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi :

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Nữ

Hiệu trưởng

Bí thư Chi Bộ

2

Nguyễn Thị Thúy Hương

Phó Hiệu trưởng

PBT

3

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên

Trưởng ban TTND

4

Trần Thị Ánh Nguyệt

Văn thư

Tổ trưởng tổ VP

5

Phạm Trần Bảo Quỳnh

TPT

 

 

 d ,Kiểm tra Thư viện - Thiết bị :

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Nữ

Hiệu trưởng

Bí thư Chi Bộ

2

Nguyễn Thị Thúy Hương

Phó Hiệu trưởng

PBT

3

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên

Trưởng ban TTND

 

 Võ Thị Bích Châu

Giáo viên

CTCĐ

4

Trần Thị Ánh Nguyệt

KT- Văn thư

Tổ trưởng tổ VP

5

Phạm Trần Bảo Quỳnh

TPT

 

                            

 e, Kiểm tra công tác đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp :

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

 Nguyễn Thị Nữ

Hiệu Trưởng

Bí thư Chi Bộ

2

Nguyễn Thị Thúy Hương

P.Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng trường PBT                                                         PBT

3

Võ Thị Bích Châu

 Giáo viên

 CTCĐ

4

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên

Trưởng ban TTND

5

 Nguyễn Quang Thảo .

Giáo viên

BTCĐ

    - Trong quá trình tổ chức kiểm tra nội bộ, nhà trường có thể điều động bổ sung thêm nhân sự để thực hiện .

V/ QUI TRÌNH KIỂM TRA NỘI BỘ :

1. Đầu năm học hiệu trưởng lựa chọn cán bộ, giáo viên nhân viên có năng lực, kinh nghiệm công tác và am hiểu các văn bản qui định của nhà nước .

- Ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ .

2. Xây dựng chương trình kế hoạch  kiểm tra nội bộ .

- Hiệu trưởng định hướng cho ban kiểm tra nội bộ, tham mưu cùng hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học. Ban kiểm tra nội bộ cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng ; cần lựa chọn nội dung, thời điểm , đối tượng, thành phần kiểm tra . 

- Kế hoạch kiểm tra phù hợp với tình hình , điều kiện cụ thể của trường và co tính khả thi .

3 / Hiệu trưởng phân công cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ.

a..Tổ chức tập huấn:

- Tổ chức nghiên cứu trao đổi bồi dưỡng các văn bản:

-Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo .

           - Thông tư số 39/ 2013/ TT-BGD&ĐT ngày 4/12/2013 của Bộ Trưởng BGD&ĐT về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành giáo dục.

           - Công văn 35 / 2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 .

 - Tập huấn chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình Tiểu học, điều chỉnh nội dung dạy học….

 - Tập huấn dạy học trực tuyến.

- Chỉ Thị năm học, biên chế năm học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 2021-2022 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

            - Kế hoạch năm học 2021-2022 của PGD, Kế hoạch của trường Trần Quốc Tuấn.

            - Hướng dẫn, thống nhất cải tiến khảo sát chất lượng lớp.

            - Khảo sát các hoạt động học tập, nề nếp học tập bộ môn theo chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình.

            - Thống nhất cách góp ý, tư vấn thúc đẩy, đánh giá xếp loại trên quan điểm đúng thực chất, xây dựng và giúp đỡ cùng tiến bộ.

            - Thống nhất cách ghi biên bản, hồ sơ, lưu hồ sơ.

b. Biện pháp:

          - Hiệu trưởng cung cấp các văn bản tài liệu, biểu mẫu biên bản, phiếu đánh giá tiết dạy cho các thành viên trong lực lượng kiểm tra nghiên cứu trước  vào đầu năm học.

          - Tổ chức tập huấn cho lực lượng kiểm tra .

            - Tổ chức rút kinh nghiệm cuối mỗi tháng trong lực lượng kiểm tra về tất cả các nội dung nêu trên, và điều chỉnh bổ sung, giải quyết kịp thời các tồn đọng. Cuối học kì và cuối năm học, Hiệu trưởng báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng trường và báo cáo về Phòng Giáo Dục , lưu trữ đầy đủ hồ sơ .

            - Công đoàn, thanh tra nhân dân kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBGV, động viên, khuyến khích, giải đáp thắc mắc kịp thời tránh khiếu nại tố cáo gây mâu thuẩn nội bộ.

            - Lực lượng tham gia, nghiên cứu văn bản, làm hết chức năng nhiệm vụ của mình đảm bảo trung thực khách quan, công bằng đúng qui định, chú ý tư vấn thúc đẩy và theo dõi giúp đỡ sau kiểm tra, ghi nhận những tiến bộ đáng kể sau kiểm tra.

            - Hiệu trưởng triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trên Hội đồng giáo viên, xây dựng lịch kiểm tra từng tháng, học kỳ và cả năm học, triển khai thực hiện, luôn kiểm tra theo dõi điều chỉnh bổ sung kịp thời cho phù hợp từng điều kiện, từng thời điểm.

            - Tổ chức phân công lực lượng kiểm tra.

            - Thực hiện tốt việc thiết lập hồ sơ, lưu trữ khoa học và tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho phù hợp thực tiễn nhà trường .

- Hiệu trưởng xem xét kết quả kiểm tra, xác minh lại khi cần thiết; sau đó ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra .

- Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện xử lý sau kiểm tra, thông báo trong cuộc họp bằng văn bản tới toàn trường .

- Hàng tháng hiệu trưởng đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế . Cuối học kì và cuối năm học hiệu trưởng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội động nhà trường và gới báo cáo về Phòng Gíao Dục ,

- Hồ sơ kiểm tra nội bộ gồm ;

- Quyêt định thành lập về kiểm tra nội bộ .

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học .

- Quyết định kiểm tra khi tiến hành kiểm tra

- Biên bản kiểm tra , báo cáo kiểm tra, kết luận kiểm tra

 Hồ sơ kiểm tra nội bộ được lưu qua các năm học .

 

V. Kế hoạch kiểm tra cụ thể:

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng

kiểm tra

Người phụ

 trách

Tháng 8,9/2021

- Kiểm tra tài sản đầu năm

- Kiểm tra thư viện, thiết bị

- Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học .

Kế toán

NV thư viện

Tổ tuyển sinh

HT

HT-PHT

HT

Tháng 10/2021

- Tự kiểm tra công tác PCGDTH năm 2021

- Kiểm tra hồ sơ kế toán

Tổ phổ cập

KT

BGH

HT

Tháng 11/2021

- Kiểm tra hồ sơ văn thư

- Kiểm tra hồ KĐCL+ Chuẩn Quốc gia

Văn thư

Văn thư

HT

BGH-TT

Tháng 12/2020

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.07 GV

- Kiểm tra việc ra đề, chấm bài Kiểm tra HKI

- Kiểm tra vở học bồi dưỡng thường xuyên

GV

Giáo viên

P.Hiệu trưởng

Giáo viên 

HT

HT

HT

HT-TT

Tháng 01/2022

- Kiểm tra hoạt động các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.05 GV

- Kiểm tra tài chánh năm 2021.

Giáo viên

Giáo viên

 

KT

P. HT

P.HT

HT

Tháng 02/2022

- Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thiết bị ĐDDH.

- Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch 2 GV

 

NV thư viện

 

VT

Giáo viên

 

HT

 

HT

BGH

Tháng 03/2022

- Kiểm tra nội bộ trư­ờng học theo kế hoạch.: 08 GV

- Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu

- Kiểm tra hồ sơ lớp 5 lần 1

GV

Giáo viên

Giáo viên

GVCN tổ 5

PHT-TT

HT

P.HT

HT - PHT

Tháng 04/2022

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch 4GV

- Kiểm tra hồ sơ tổ khối

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV

Giáo viên

Tổ CM

Giáo viên

PHT- GV

HT - PHT

HT- PHT

Tháng 05/2022

 

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại HS cuối năm.

- Kiểm tra cơ sở vật chất ,tài chính.

- Kiểm tra cơ sở vật chất trong hè.

- Kiểm tra việc tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho HS yếu.

- Kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và thực hiện chương trình CTGDPT 2018 đối với lớp 3 .

Giáo viên

 

Kế toán

Kế toán

Giáo viên

 

Hiệu trưởng

HT - PHT

 

HT-TTND

HT

P.HT

 

HT

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ./. 

 

 

 

 

 

 

      PHÒNG GIÁO DỤC DUYỆT                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                  

            

                                                                                           Nguyễn Thị Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….……….................................................................

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………................……………

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….……….................................................................

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………….................……………

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….……….................................................................

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………................……………

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….……….................................................................

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………................…………

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………………..…………………………………………….…………………………………………………………….………..................................................................

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………..……………………...........…….….…

 

 

    HIỆU TRƯỞNG