LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:  01/KH- CĐTQT                                                Xà Bang, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2021 -2022

 

            - Căn cứ Nghị quyết của Đại hội công đoàn nhà trường nhiệm kì 2017– 2022, kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2021-2022; 

- Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 của nhà trường, BCH công đoàn xây dựng và triển khai hoạt động công đoàn năm 2021– 2022 như sau:

 

I - TÌNH HÌNH CỦA CĐ ĐƠN VỊ:

1 – Số liệu công đoàn đơn vị:

- Tổng số công đoàn viên 35, trong đó nữ: 26

- Số tổ CĐ: 02

2. ThuËn lîi:

     - Đội ngũ đoàn kết, được sự quan tâm của Đảng bộ, BGH nhà trường trên tất cả các mặt hoạt động của Công đoàn. Nhiều năm liền Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được LĐLĐ tặng giấy khen và bằng khen của LĐLĐ tỉnh

     - Hầu hết CĐV đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng,  pháp luật nhà nước, có ý thức vươn lên.

            - Đa số là CĐV có thâm niên công tác lâu năm, tay nghề vững vàng.

3. Khã kh¨n

  - Một số CĐV có con nhỏ, con hay ốm đau, nhà xa nên bị chi phối bởi thời gian cho công việc gia đình và nuôi con nhỏ. Một vài CĐV có mức thu nhập thấp, đời sống chưa ổn định, chưa đáp ứng được nhu cầu đời sống cơ bản. Một số tổ tỷ lệ nam/nữ không đồng đều cho nên một số hoạt động phong trào còn gặp khó khăn.

            - Ban chấp hành công đoàn hầu hết là kiêm nhiệm nên hạn chế trong công tác công đoàn.

            - Trường học 2 buổi / ngày nên thời gian dành cho hội họp, sinh hoạt công đoàn còn eo hẹp.

            - Ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 không đến trường nên các hoạt động cho các ngày lễ lớn trong năm có phần bị hạn chế và công tác trọng tâm là dạy học gặp nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

         Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm học 2020 – 2021, BCH công đoàn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đoàn viên.

2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam đã qui định.

3. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động  gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và Công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tỉnh, huyện, phòng chỉ đạo như: Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” với nội dung xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp và cá nhân thi đua thực hiện kỷ cương trách nhiệm, tận tuỵ và chuyên nghiệp. “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2019 – 2025; Với phương châm hành động là: theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, kết hợp dạy chữ với dạy người;  Làm ĐDDH và viết SKKN; Tự học - Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

4.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng

5. Chủ động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho BCH; tổ trưởng công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

6. Động viên CĐV thực hiện tốt khâu đoàn kết nội bộ, không có hiện tượng khiếu nại, khiếu kiện trong đơn vị.

 III - CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

 1. Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác: 

            a. Các công việc:

            - Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị.

            - Thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; không mắc các tệ nạn xã hội.

- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục vận động CĐV thực hiện  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..

- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục tại nhà trường.

b. Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn thường xuyên phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, để ĐV biết và thực hiện đúng.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đoàn viên.

c.  Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% ĐVCĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

- 100% ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, qui định của địa phương nơi cư trú, nội qui cơ quan.

- 100% CBGVCNV được tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật

2. Tham gia quản lí trường học, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

            a. Các công việc:

            - Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị VC- NLĐ năm học 2021 – 2022

            - Cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CĐV

            - Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động kí giao ước hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

            - Cùng với hiệu trưởng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

            b. Biện pháp:

            - Xây dựng tốt quy chế phối hợp giữa BCH với thủ trưởng đơn vị.

            - Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền.

            - Nắm vững các thông tin, văn bản pháp luật để thực hiện

3. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

            a. Nội dung:

- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, gặp khó khó khăn, hoạn nạn.

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, vận động CBGV tương trợ nhau trong công tác, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ Vì người nghèo”, quỹ “ Phòng chống dịch Covid-19” do CĐN phát động...

- Giám sát chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên.

- Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, quy chế làm việc…

- Tăng cường hoạt động của BTTND, giám sát việc chi trả lương đúng, đủ, kịp thời và các chế độ chính sách đối với CBGV.

- Làm tốt công tác xét các chế độ nghỉ dưỡng sức, nâng lương, nâng lương trước thời hạn, thuyên chuyển

b.  Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên lao động.

-  Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quỹ để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động.

- Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 do ngành, CĐ cấp trên tổ chức.

- Phối hợp với chính quyền dự trù kinh phí cho các phong trào VN-TDTT.

- Tăng cường  hoạt động của BTTND góp phần giám sát tốt việc chi trả; đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

- Bám sát TT 08/2016/TT-BGDĐT và TT28/2009/TT-BGDĐT để đảm bảo quyền lợi cho GV làm thêm công tác kiêm nhiệm.

          c. Chỉ tiêu phấn đấu .

      - 100% CĐV được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng

            - Công đoàn không có hiện tượng đơn thư khiếu nại và CĐV bị xâm hại về danh dự nhân phẩm .

            - 100% CĐV  tham gia các loại quỹ do Công đoàn phát động như quỹ “mái ấm công đoàn”, quỹ “ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh”,..

            - 100% cán bộ, đoàn viên tham gia quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đợt ủng hộ nhân dân gặp thiên tai ... do Nhà nước và Ngành phát động.

4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ NG- NLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

* Công đoàn với phong trào thi đua “Hai tốt” :  

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động ĐV-LĐ đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích cực, phát huy tính tự chủ của người học. Các tổ CĐ tổ chức vận động giáo viên đăng ký thao giảng, dự giờ học hỏi kinh nghiệm, đămg kí tiết dạy sử dụng CNTT.

        - Phát động phong trào viết SKGP và cùng hội đồng khoa học nhà trường tổ chức thẩm định SKGP.

        Chỉ tiêu phấn đấu:         

- 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

            - Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 19 người

            - GV CN giỏi cấp huyện : 07 người

            - 100% sáng kiến kinh nghiệm đạt từ khá trở lên

         * Công đoàn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”:            

         - Nâng cao nhận thức và đổi mới hoạt động nữ công, động viên nữ đoàn viên lao động thực hiện tốt phong trào cố gắng vươn lên trong giảng dạy và công tác.

        - Chỉ tiêu phấn đấu: 100% CBGV nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình văn hóa… 

        -  100% CĐV nữ đạt phụ nữ hai giỏi cấp cơ sở

* Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”

- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, tìm biện pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ CB, GV vừa hồng vừa chuyên, cùng nhà trường tìm biện pháp thích hợp để giáo dục học sinh, kiên quyết khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

5. Phát triển, quản lí đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

a. Các công việc

          - Tổ chức học tập điều lệ Công đoàn và phát triển đoàn viên mới (đối với VC-NLĐ mới hợp đồng và nhận công tác).

- Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường trong năm học, phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

         - Tham gia góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

            b.Giải pháp thực hiện

             - BCH công đoàn tham dự các lớp bỗi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên triệu tập đầy đủ nghiêm túc, xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện cơ sở, thực hiện tốt quy chế phối hợp tốt giữa BCH công đoàn với thủ trưởng cơ quan và chuyên môn trong nhà trường.

             - Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng có hiệu quả động viên cán bộ giáo viên phấn đấu nâng cao chất lượng công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

c. Chỉ tiêu:

            - 100% số NLĐ gia nhập công đoàn.

                  - Một năm giới thiệu 1 đến 2 công đoàn viên ưu tú cho chi bộ bồi dưỡng kết nạp ít nhất 01 Đảng viên.

6. Quản lí tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            a. Các công việc:

            - Tài chính công đoàn quản lí theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch.

            - Căn cứ theo qui chế thu chi quỹ công đoàn để thực hiện.

            - Kế toán cập nhật hồ sơ, chứng từ đầy đủ, quyết toán đúng theo từng quí.

            - Thủ quĩ căn cứ chứng từ hợp lệ để chi đúng, thu đủ, cập nhật sổ sách chính xác.

b. Giải pháp thực hiện.

- BCH CĐ xây dựng dự toán, quyết toán tài chính theo qui định của Tổng liên đoàn và Liên đoàn lao động .

- Đảm bảo tỷ lệ chi cho công tác phong trào theo tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ.

- UBKT xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện nghiêm túc.

c. Chỉ tiêu:

- Thu đoàn phí đạt 100%

  - Trích nộp kinh phí, đoàn phí CĐ về cấp trên trực tiếp theo qui định và đạt 100% kế hoạch được giao

- Tài chính Công đoàn thu chi đúng nguyên tắc, đúng theo quy chế

III- CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẠT ĐƯỢC CUỐI NĂM HỌC:

  1. Tập thể:

Trường Lao động Tiên tiến cấp huyện

Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

  1.  Cá nhân:

* Bằng khen UBND tỉnh: 03                     

                        * Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 16    

                        * Lao động tiên tiến: 35

                        Công đoàn:   

* Công đoàn viên hoàn thành XS nhiệm vụ cấp cơ sở: 35

* Công đoàn cấp trên tặng giấy khen: 13

* Phụ nữ “ Hai giỏi” : 26                

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn trường TH Trần   Quốc Tuấn  năm học 2021 – 2022./.

 

TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

 TM/ CẤP ỦY                                                                                               Chủ tịch

     Bí thư

 

 

 

 Nguyễn Thị Nữ                                                                                    Võ Thị Bích Châu

                                                                                                           TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

 TM/ CẤP ỦY                                                                                               Chủ tịch

     Bí thư

 

 

 

 Nguyễn Thị Nữ                                                                                    Võ Thị Bích Châu

 

                                                                                                           TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

 TM/ CẤP ỦY                                                                                               Chủ tịch

     Bí thư

 

 

 

 Nguyễn Thị Nữ                                                                                    Võ Thị Bích Châu

                                                                                                           TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

 TM/ CẤP ỦY                                                                                               Chủ tịch

     Bí thư

 

 

 

 Nguyễn Thị Nữ                                                                                    Võ Thị Bích Châu

                                                                                                           TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

 TM/ CẤP ỦY                                                                                               Chủ tịch

     Bí thư

 

 

 

 Nguyễn Thị Nữ                                                                                    Võ Thị Bích Châu

                                                                                                           TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

 TM/ CẤP ỦY                                                                                               Chủ tịch

     Bí thư

 

 

 

 Nguyễn Thị Nữ                                                                                    Võ Thị Bích Châu

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

NĂM HỌC: 2021 - 2022

 

Thời gian

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Người thực

hiện

8/2021

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường, tổ chức cho CBGV-NLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.

- Tham mưu với chuyên môn trong việc sắp xếp, phân công lao động,  xếp thời khoá biểu hợp lý

- Xây dựng kế hoạch của UBKTCĐ. Thông qua kế hoạch trong cuộc họp BCHCĐ.

- Triển khai các danh hiệu thi đua cho các tổ trưởng CĐ hướng dẫn cho CĐV đăng kí thi đua cho năm học 2021-2022.

BCH

 

BCH

 

BCH +UBKT

 

BCH

 

9/2021

- Vận động CĐV tham gia lễ Khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022 do đài truyền hình tỉnh BRVT tổ chức.

- Tuyên truyền, phát động CBGV-NV hưởng ứng tháng ATGT, phòng chống ma tuý/HIV/AIDS...

- Phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị VC-NLĐ, triển khai kế hoạch năm học.

- Tổ chức tốt việc phát động thi đua và đăng kí thi đua đầu năm

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong CBGV

- Triển khai các quy chế: Thu, chi ngân sách công Đoàn, Quy chế thăm hỏi, thăm quan, du lịch, thi đua khen thưởng 

- Phát động phong trào TDTT trong CBGV-NV.

- Phối hợp với ĐTN, tổ chức phát quà trung thu cho các  con VC - NLĐ nhà trường

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp trường.

BCH

 

BCH

 

BCH

 

BCH

 

BCH

 

BCH

 

BCH

 

BCH

10/2021

- Phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBGV

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10.

- Triển khai các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động.

- Nộp hồ sơ đăng kí thi đua về LĐLĐ đúng thời gian

 

BCH

BCH

 

BCH

BCH

 

BCH

11/2021

- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng 39 năm ngày nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

- Phối hợp với chuyên môn, BTTND, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của CBGV

-Tổ chức các hoạt động VH,VN,TT trong CBGV-NV chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam

- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày 20/11/2021.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết công tác thi đua đợt I .

- Vận động CĐV tham gia đóng góp quỹ “ Phòng chống thiên tai” năm 2022 về MTTQ huyện

 

BCH

 

 

BCH

 

BCH

 

BCH

12/2021

- Phối hợp với chuyên môn thanh tra, kiểm tra các hoạt động sư phạm tại nhà trường.

- Động viên CĐV tham gia tốt hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.

- Tham gia họp hội đồng thi đua khen thưởng học kì I

- Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác công đoàn học kì I

- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ

- Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động: Ủng hộ tết vì người  nghèo, các cuộc vận động do CĐ cấp trên phát động

- Quyết toán kinh phí CĐ với LĐLĐ huyện.

- Lập dự toán và kế hoạch tài chính năm 2022 gửi về LĐLĐ huyện.

BCH

 

BCH

 

BCH

BCH

BCH

 

BCH

 

BCH

Kế toán

01/2022

- Triển khai  kế hoạch học kì II.

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Họp BCH xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho CĐV trong đơn vị

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm một số gia đình VC - NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết cổ truyền

- Tổ chức cho CBGV- NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn, tiết kiệm

- Tham gia với Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài SKGP năm học 2021-2022.

 

BCH

BCH

BCH

BCH

BCH

CTCĐ

02/2022

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3

- Triển khai các hoạt động chào mừng ngày 8/3

- Vận động CĐV tham gia đóng góp quỹ “ Vì người nghèo” năm 2022 về MTTQ huyện

 

BCH

BCH

 

BCH

BCH

03/2022

- Tổ chức các hoạt động VH,TT chào mừng ngày QTPN 8/3 cho CBGV.

- Hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ và chống cháy nổ

- Động viên CĐV tham gia tốt hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện.

 

BCH

BCH

BCH

BCH

 

04/2022

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền Nam  30/4 và ngày QTLĐ 1/5

- Cùng với chuyên môn tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối kì II năm 2016

- Phối hợp với chuyên môn, tổ chức cho CBGV học quy chế coi và chấm kiểm tra, quán triệt tốt để CBGV không vi phạm qui chế.

BCH

 

BCH

 

 

BCH

 

 

05/2022

- Động viên, nhắc nhở CBGV hoàn tất các hồ sơ chuyên môn theo quy định .

- Các tổ công đoàn họp, đánh giá thi đua, khen thưởng kì II và cả năm đối với CĐV.

- Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng các cấp, nộp về

CĐ ngành kịp thời.

- Vận động quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh

 

BCH

BCH

 

BCH

BCH

6-7/2022

- Xét và nộp danh sách con em CĐV được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2022.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày TBLS 27/7.

-Vận động CĐV tham gia đóng góp quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 về MTTQ huyện

- Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCĐ do các cấp tổ chức.

BCH

 

BCH

 

BCH

 

CĐV

                                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                          Chủ tịch

 

                             

 

 

                                                                                   Võ Thị Bích Châu