Friday, 21/01/2022 - 06:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Thắng Nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022

UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /KH-THTQT

  Xà Bang, ngày  28 tháng 10  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

năm học 2021-2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 76 /KH-PGDĐT ngày 25/10/2021 về Về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện cấp tiểu học năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 02 /KH-THTQT ngày 6/9/2021 về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Trần Quốc Tuấn;

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn xây dựng kế hoạch công tác tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu Hội thi

1. Mục đích

- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

            - Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

            - Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên tiểu học.

2. Yêu cầu

 - Giáo viên tham gia trên tinh thần tự nguyện; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

 - Hội thi đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và thực chất; đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành;

             - Sau Hội thi, tổ chức triển khai rút kinh nghiệm, trao đổi, học tập, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những bài thi hay cho giáo viên toàn trường học tập.

II. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng tham dự Hội thi

1. Đối tượng:

Tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp làm việc tại trường tiểu học Trần Quốc Tuấn.

2. Tiêu chuẩn:

Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm học 2020-2021. Trong đó các tiêu chí tại tiêu chuẩn 3 (tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và tiêu chuẩn 4 (tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

3. Số lượng:

Không hạn chế số giáo viên của trường đăng ký dự thi.

III. Nội dung thi Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện các yêu cầu sau:

a) Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi (đối với giáo viên dự thi ở khối lớp 1, lớp 2: Thực hành tiết Hoạt động trải nghiệm là tiết thứ 3 trong tuần; đối với giáo viên dự thi từ khối 3 đến khối 5: Thực hành tiết Sinh hoạt lớp). Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.  Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại đơn vị. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi (trình bày biện pháp không quá 20 phút, Ban giám khảo trao đổi không quá 10 phút). Biện pháp lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi

1. Thời gian: Phần thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục và trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân, thực hiện trong tháng 2-3/2022 (ngày thi cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.

V. Đánh giá các nội dung thi

1. Đối với phần thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:

- Phần tổ chức hoạt động giáo dục được 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định của Hội thi;

- Sau khi giáo viên hoàn thành phần tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo tiến hành nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

- Tiết tổ chức hoạt động giáo dục đánh giá theo thang điểm 20; đảm bảo các nội dung tiêu chí cơ bản sau:

+ Mục tiêu hoạt động, tổ chức lớp (02 điểm);

+ Nội dung các hoạt động (04 điểm);

+ Hình thức, phương pháp và kỹ năng sư phạm của giáo viên (08 điểm);

+ Hiệu quả hoạt động (06 điểm).

2. Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp:

- Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Mức đạt của phần trình bày biện pháp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc;

+ Biện pháp được đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp.

- Biện pháp trình bày đánh giá theo thang điểm 20; đảm bảo các nội dung tiêu chí cơ bản sau:

+ Cơ sở lý luận (02 điểm);

+ Cơ sở thực tiễn (02 điểm);

+ Các giải pháp thực hiện (04 điểm);

+ Kết quả đạt được (05 điểm);

+ Kiến nghị, đề xuất (02 điểm).

- Phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: 05 điểm.

* Biện pháp được đánh giá đạt phải có mức điểm từ 15 điểm trở lên, trong đó không có tiêu chí nào đạt 0 điểm.

3. Đánh giá kết quả giáo viên tham gia Hội thi:

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Phần thực hành tổ chức hoạt động giáo dục: ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống;

- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

4. Công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

 - Giáo viên công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được cấp giấy chứng nhận của Hiệu trưởng;

- Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường;

 - Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được bảo lưu không sử dụng làm tiêu chuẩn để tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện.

 5. Sử dụng kết quả Hội thi:

 - Kết qủa Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành;

- Giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có trách nhiệm dạy lại hoạt động giáo dục và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong tổ, trường để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022  của trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn./.

 

 

                                                           

Nơi nhận:

     - Phòng GD-ĐT;

     - Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                              Nguyễn Thị Nữ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 79
Năm 2022 : 79