Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

2/1

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

TNXH
Cường

-x-

Đạo đức
Lan

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

 

tiết 2

Toán

-x-

Toán

-x-

Tiếng Việt

-x-

Toán

-x-

Toán

-x-

 

tiết 3

HĐTN2
Cường

-x-

Tiếng Việt

-x-

-x-

Tiếng Việt

-x-

Tiếng Việt

-x-

 

tiết 4

Tiếng Việt

-x-

-x-

Toán

-x-

-x-

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

2/2

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

TNXH
Cường

-x-

Đạo đức
Lan

 

tiết 2

-x-

Tiếng Việt
Thúy

-x-

Tiếng Việt
Thúy

-x-

Toán
Thúy

-x-

Toán
Thúy

-x-

Tiếng Việt
Thúy

 

tiết 3

-x-

-x-

-x-

Tiếng Việt
Thúy

-x-

Tiếng Việt
Thúy

-x-

Toán
Thúy

 

tiết 4

-x-

Toán
Thúy

-x-

Toán
Thúy

-x-

-x-

HĐTN2
Cường

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

2/3

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Đạo đức
Lan

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

TNXH
Cường

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

 

tiết 2

Toán
Dung

-x-

Tiếng Việt
Dung

-x-

Toán
Dung

-x-

Tiếng Việt
Dung

-x-

Toán
Dung

-x-

 

tiết 3

HĐTN2
Dung

-x-

-x-

Tiếng Việt
Dung

-x-

-x-

Tiếng Việt
Dung

-x-

 

tiết 4

Tiếng Việt
Dung

-x-

Toán
Dung

-x-

-x-

Toán
Dung

-x-

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

2/4

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Âm nhạc
Đoan

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

Đạo đức
Lan

-x-

TNXH
Cường

-x-

 

tiết 2

Toán
Trang

-x-

Tiếng Việt
Trang

-x-

Tiếng Việt
Trang

-x-

Toán
Trang

-x-

Tiếng Việt
Trang

-x-

 

tiết 3

Tiếng Việt
Trang

-x-

-x-

-x-

HĐTN2
Trang

-x-

Toán
Trang

-x-

 

tiết 4

-x-

Toán
Trang

-x-

Toán
Trang

-x-

Tiếng Việt
Trang

-x-

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14