Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

5/1

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

LS-ĐL
Kim Anh

-x-

Tiếng Anh
Thủy

Toán
Nhài

Toán
Nhài

-x-

Kỹ thuật
T. Châu

-x-

Tiếng Việt
Nhài

-x-

 

tiết 2

-x-

Âm nhạc
Đoan

Tiếng Việt
Nhài

-x-

Toán
Nhài

-x-

Khoa học

-x-

 

tiết 3

Tiếng Việt
Nhài

-x-

Tin học

-x-

Đạo đức
Nhài

-x-

Tiếng Việt
Nhài

-x-

Toán
Nhài

-x-

 

tiết 4

Toán
Nhài

-x-

-x-

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

Tiếng Việt
Nhài

-x-

Thể dục
Q.Thảo

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

5/2

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Toán
Hằng

-x-

Toán
Hằng

LS-ĐL
Kim Anh

Kỹ thuật
T. Châu

-x-

Đạo đức
Hằng

-x-

Toán
Hằng

-x-

 

tiết 2

Tin học

-x-

Mĩ thuật
An

Thể dục
Q.Thảo

-x-

Tiếng Việt
Hằng

-x-

Tiếng Việt
Hằng

-x-

 

tiết 3

Âm nhạc
Đoan

-x-

Tiếng Việt
Hằng

-x-

Tiếng Việt
Hằng

-x-

Toán
Hằng

-x-

Tiếng Anh
Thủy

-x-

 

tiết 4

Tiếng Việt
Hằng

-x-

-x-

-x-

Toán
Hằng

-x-

Khoa học

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

5/3

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Khoa học
Hoàn

-x-

LS-ĐL
Kim Anh

Tiếng Việt
Hoàn

Tiếng Việt
Hoàn

-x-

Tin học

-x-

Tiếng Anh
Thủy

-x-

 

tiết 2

Âm nhạc
Đoan

-x-

Toán
Hoàn

Đạo đức
Hoàn

-x-

Tiếng Việt
Hoàn

-x-

-x-

 

tiết 3

Toán
Hoàn

-x-

Kỹ thuật
T. Châu

-x-

Toán
Hoàn

-x-

Toán
Hoàn

-x-

Tiếng Việt
Hoàn

-x-

 

tiết 4

Tiếng Việt
Hoàn

-x-

-x-

-x-

Thể dục
Q.Thảo

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

Toán
Hoàn

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

5/4

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Tin học

-x-

Toán
B. Thảo

Tiếng Anh
Thủy

Tiếng Việt
B. Thảo

-x-

Toán
B. Thảo

-x-

Toán
B. Thảo

-x-

 

tiết 2

Tiếng Việt
B. Thảo

-x-

Âm nhạc
Đoan

Toán
B. Thảo

-x-

Tiếng Việt
B. Thảo

-x-

Tiếng Việt
B. Thảo

-x-

 

tiết 3

Toán
B. Thảo

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

LS-ĐL
Kim Anh

-x-

Thể dục
Q.Thảo

-x-

Tiếng Việt
B. Thảo

-x-

 

tiết 4

Kỹ thuật
T. Châu

-x-

-x-

-x-

-x-

Khoa học
B. Thảo

-x-

Đạo đức
B. Thảo

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14