Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

4/1

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Tiếng Việt
Hoài

-x-

Tin học

-x-

LS-ĐL
Kim Anh

Toán
Hoài

Mĩ thuật
An

-x-

Toán
Hoài

-x-

 

tiết 2

Toán
Hoài

-x-

Toán
Hoài

-x-

Tiếng Việt
Hoài

Kỹ thuật
Cường

-x-

Đạo đức
Hoài

-x-

 

tiết 3

Tiếng Anh
Thủy

-x-

Tiếng Việt
Hoài

-x-

Thể dục
Q.Thảo

-x-

Tiếng Việt
Hoài

-x-

Tiếng Việt
Hoài

-x-

 

tiết 4

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

-x-

-x-

Toán
Hoài

-x-

Khoa học
Kim Anh

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

4/2

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Tiếng Anh
Thủy

-x-

Tiếng Việt
Châu

-x-

Toán
Châu

LS-ĐL
Kim Anh

Tiếng Việt
Châu

-x-

Khoa học
Kim Anh

-x-

 

tiết 2

Tiếng Anh
Thủy

-x-

Toán
Châu

-x-

Tiếng Việt
Châu

Thể dục
Q.Thảo

-x-

Toán
Châu

-x-

 

tiết 3

Tiếng Việt
Châu

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

Tin học

-x-

Tiếng Việt
Châu

-x-

 

tiết 4

Toán
Châu

-x-

- Đạo đức
Châu

-x-

-x-

-x-

Toán
Châu

-x-

Kỹ thuật
Cường

-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

4/3

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Toán
Liên

-x-

Đạo đức
Liên

-x-

Kỹ thuật
Cường

Toán
Liên

Tiếng Việt
Liên

-x-

Toán
Liên

-x-

 

tiết 2

Tiếng Việt
Liên

-x-

Tin học

-x-

Mĩ thuật
An

Tiếng Việt
Liên

Tiếng Anh
Lan

-x-

Thể dục
Q.Thảo

-x-

 

tiết 3

LS-ĐL
Kim Anh

-x-

Toán
Liên

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

-x-

Khoa học
Kim Anh

-x-

 

tiết 4

-x-

Tiếng Việt
Liên

-x-

-x-

-x-

Toán
Liên

-x-

Tiếng Việt
Liên

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

4/4

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Toán
Danh

-x-

Tiếng Việt
Danh

-x-

Toán
Danh

Thể dục
Q.Thảo

Đạo đức
Danh

-x-

Tiếng Việt
Danh

-x-

 

tiết 2

Tiếng Việt
Danh

-x-

Toán
Danh

-x-

Âm nhạc
Đoan

Mĩ thuật
An

Tin học

-x-

Kỹ thuật
Cường

-x-

 

tiết 3

Tiếng Anh
Lan

-x-

LS-ĐL
Kim Anh

-x-

Tiếng Việt
Danh

-x-

Toán
Danh

-x-

Khoa học
Danh

-x-

 

tiết 4

-x-

-x-

-x-

-x-

Tiếng Việt
Danh

-x-

Toán
Danh

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14