Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

3/1

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Toán
Loan

-x-

Tiếng Việt
Loan

-x-

Tiếng Việt
Loan

-x-

Toán
Loan

-x-

Toán
Loan

-x-

 

tiết 2

Tiếng Việt
Loan

-x-

Toán
Loan

-x-

Toán
Loan

-x-

Tiếng Việt
Loan

-x-

Tiếng Việt
Loan

-x-

 

tiết 3

Thủ công
T. Châu

-x-

Tiếng Anh
Lan

-x-

Mĩ thuật
Cường

-x-

TNXH
T. Châu

-x-

-x-

 

tiết 4

Thể dục
Cường

-x-

-x-

Đạo đức
Thủy

-x-

Âm nhạc
Quỳnh

-x-

Tin học

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

3/2

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Toán
Bình

-x-

Tiếng Việt
Bình

-x-

Tiếng Việt
Bình

-x-

Âm nhạc
Quỳnh

-x-

Toán
Bình

-x-

 

tiết 2

Thủ công
T. Châu

-x-

-x-

Toán
Bình

-x-

Toán
Bình

-x-

Tiếng Việt
Bình

-x-

 

tiết 3

Tiếng Việt
Bình

-x-

Toán
Bình

-x-

Đạo đức
Bình

-x-

Tiếng Việt
Bình

-x-

Tiếng Anh
Lan

-x-

 

tiết 4

Tin học

-x-

TNXH
T. Châu

-x-

Thể dục
Cường

-x-

Mĩ thuật
Cường

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

3/3

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

TNXH
T. Châu

-x-

Toán
Công

-x-

Đạo đức
Công

-x-

Tiếng Việt
Công

-x-

Tiếng Anh
Lan

-x-

 

tiết 2

Tiếng Việt
Công

-x-

Thủ công
T. Châu

-x-

Thể dục
Cường

-x-

Âm nhạc
Quỳnh

-x-

-x-

 

tiết 3

Tin học

-x-

Tiếng Việt
Công

-x-

Toán
Công

-x-

Mĩ thuật
Cường

-x-

Tiếng Việt
Công

-x-

 

tiết 4

Toán
Công

-x-

-x-

Tiếng Việt
Công

-x-

Toán
Công

-x-

Toán
Công

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14