Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

1/1

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Tiếng Việt
Điệp

-x-

Toán
Điệp

-x-

Tiếng Việt
Điệp

-x-

Toán
Điệp

-x-

Tiếng Việt
Điệp

-x-

 

tiết 2

-x-

Tiếng Việt
Điệp

-x-

-x-

Tiếng Việt
Điệp

-x-

-x-

 

tiết 3

Toán
Điệp

-x-

-x-

TNXH
T. Châu

-x-

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

 

tiết 4

Âm nhạc
Đoan

-x-

HĐTN2

-x-

Đạo đức
T. Châu

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

1/2

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

Tiếng Việt
Khiết

-x-

Toán
Khiết

-x-

Toán
Khiết

-x-

Toán
Khiết

-x-

Tiếng Việt
Khiết

-x-

 

tiết 2

-x-

Tiếng Việt
Khiết

-x-

Tiếng Việt
Khiết

-x-

Tiếng Việt
Khiết

-x-

-x-

 

tiết 3

HĐTN2
Khiết

-x-

-x-

-x-

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

 

tiết 4

TNXH
T. Châu

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

Đạo đức
T. Châu

-x-

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

1/3

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

-x-

Đạo đức
T. Châu

-x-

Tiếng Việt
Nhàn

-x-

Tiếng Việt
Nhàn

-x-

Toán
Nhàn

-x-

Tiếng Việt
Nhàn

 

tiết 2

-x-

Tiếng Việt
Nhàn

-x-

-x-

-x-

Tiếng Việt
Nhàn

-x-

 

tiết 3

-x-

-x-

Toán
Nhàn

-x-

Toán
Nhàn

-x-

-x-

TNXH
T. Châu

 

tiết 4

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

HĐTN2

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

 
 

1/4

 

Thứ hai sáng

Thứ hai chiều

Thứ ba sáng

Thứ ba chiêu

Thứ tư Sáng

Thứ tư chiều

Thứ năm sáng

Thứ năm chiều

Thứ sáu sáng

thứ sáu chiều

 

tiết 1

-x-

Tiếng Việt
Huyền

-x-

Tiếng Việt
Huyền

-x-

Tiếng Việt
Huyền

-x-

Tiếng Việt
Huyền

-x-

Toán
Huyền

 

tiết 2

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

Tiếng Việt
Huyền

 

tiết 3

-x-

HĐTN2
Huyền

-x-

Toán
Huyền

-x-

Mĩ thuật
An

-x-

Đạo đức
T. Châu

-x-

 

tiết 4

-x-

Toán
Huyền

-x-

Âm nhạc
Đoan

-x-

GDTC
Q.Thảo

-x-

TNXH
T. Châu

-x-

-x-

 
 

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.27.5 vào lúc 05/11/2021 21:14