UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     /KH-TQT                                          Xà Bang, ngày 1 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức dạy học trực tuyến, chống Covid – 19 năm học 2021-2022

 
  

 

Căn cứ Căn cứ  kế hoạch số 61/KH-PGDĐT ngày 30/8/2021 cảu phòng Giáo dục huyện Châu Đức về việc tổ chức dạy học trực tuyến các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Châu Đức;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn  xây dựng Kế họach tổ chức dạy học trực tuyến, chống Covid – 19 năm học 2021-2022, gồm các nội dung  như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ kiến thức học sinh theo khung thời gian năm học 2021-2022.

- Phát huy tính tự học, chủ động học tập, nghiên cứu, tiếp nhận kiến thức một cách chủ động cho học sinh. Đồng thời giúp phụ huynh quản lý thời gian học, nội dung học, đánh giá kết quả học tập của học sinh tại nhà.

- Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

2. Yêu cầu

- Giáo viên soạn bài, dạy học trên phần mềm google meet, giao việc cho học sinh thực hiện kèm nội dung  hướng dẫn thực hiện, hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi cần thiết.

- Phụ huynh: Trang bị thiết bị đễ học trực tuyến, tạo điều kiện học sinh học tập đúng giờ, hỗ trợ học sinh (mọi thắc mắc xin liên hệ với GVCN ).

- Học sinh: Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, kỷ cương, học sinh thực hiện có sự hỗ trợ của phụ huynh.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN HỌC

1. Đối tượng

Học sinh các khối lớp Trường tiều học Trần Quốc Tuấn: 572 em. Trong đó:

Khối 1: 115 em

Khối 2: 119 em

Khối 3: 99 3m

Khối 4: 122 em

Khối 5: 117 em

2. Thời gian học

Từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Về kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến

- Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, kế hoạch tập trung cho các môn học sau:

+ Khối lớp 1, 2: Môn Tiếng Việt, Môn Toán, Môn TNXH.

+ Khối lớp 3: Môn Tiếng Việt, Môn Toán, Môn Ngoại Ngữ, Môn TNXH

+ Khối lớp 4, 5: Môn Tiếng Việt, Môn Toán, Môn Ngoại Ngữ, Môn Khoa học, Môn Lịch sử và Địa lý.

- Số tiết dạy học trực tuyến căn cứ theo đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng lớp;

- Việc dạy học trực tuyến được thực hiện theo kế hoạch dạy học có nội dung tinh giản như trên, theo chủ đề, chủ điểm.

- Nội dung giảng dạy trên thực hiện bắt đầu từ 6/9/2021 cho đến ngày học sinh trở lại trường.

2. Về hướng dẫn cha mẹ học sinh học trên phần mềm google meet.

Nhà trường và GVCN hướng dãn cho phụ huynh tải google meet và tham gia học trực tuyến.

IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

- Sau mỗi bài học, học sinh gởi bài làm vào zalo GV, GV chấm và nhận xét cho học sinh.

- Phụ huynh kiểm tra và đánh giá phản hồi BGH nhà trường và giáo viên.

Trên đây là Kế họach tổ chức dạy học trực tuyến, chống Covid – 19 năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn./.

 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- PGD;

- Lưu: VT, CM.

 

                                                                                        Nguyễn Thị Nữ